دانلود رایگان


دانلود پایان نامه و یا پروژه بررسی اضافه ولتاژها - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه و یا پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل Word) تعداد صفحات 140

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه و یا پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل Word) تعداد صفحات 140برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد زني) در شبكه هاي انتقال و توزيع به كار مي روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند.
بر طبق گزارشهاي رسيده از تخريب برقگيرهاي پست ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت فيروزبهرام و به منظور بررسي علل اين حوادث اين پروژه را به انجام رسيد.
در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در شبكه هاي قدرت پرداخته مي شود، سپس برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات مهم براي محدود كردن اين اضافه ولتاژها معرفي شده و چگونگي طراحي و تعيين پارامترها و مشخصات برقگير جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار مي گيرد. در فصل چهارم عوامل كلي كه سبب اختلال در عملگرد برقگير مي شوند مورد بررسي قرار مي گيرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقيق در شبكه آناليز نمايد شبكه مورد نظر شبيه سازي شده و شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسيم شده است.
با بررسي نتايج بدست آمده و مقايسه شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده با شكل موج اضافه ولتاژهاي فروزرونانسي، وقوع پديده فرورزونانسي در پست فيروزبهرام كاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهاي ناشي از اين پديده سبب تخريب برقگيرهاي اين پست گرديده است.
در پايان نيز پيشنهاداتي جهت جلوگيري از بروز مجدد چنين حوادثي در پست مذكور ارائه شده است.
در سيستمهاي قدرت و شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي آيد.
برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد زني) در شبكه هاي انتقال و توزيع به كار مي روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند.
بر طبق گزارشهاي رسيده از تخريب برقگيرهاي پست ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت فيروزبهرام و به منظور بررسي علل اين حوادث اين پروژه را به انجام رسيد.
در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در شبكه هاي قدرت پرداخته مي شود، سپس برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات مهم براي محدود كردن اين اضافه ولتاژها معرفي شده و چگونگي طراحي و تعيين پارامترها و مشخصات برقگير جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار مي گيرد. در فصل چهارم عوامل كلي كه سبب اختلال در عملگرد برقگير مي شوند مورد بررسي قرار مي گيرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقيق در شبكه آناليز نمايد شبكه مورد نظر شبيه سازي شده و شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسيم شده است.
با بررسي نتايج بدست آمده و مقايسه شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده با شكل موج اضافه ولتاژهاي فروزرونانسي، وقوع پديده فرورزونانسي در پست فيروزبهرام كاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهاي ناشي از اين پديده سبب تخريب برقگيرهاي اين پست گرديده است. در پايان نيز پيشنهاداتي جهت جلوگيري از بروز مجدد چنين حوادثي در پست مذكور ارائه شده است.
۱-۱-كليات
۱-۲-هدف
۲-۱- مقدمه
۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه
۲-۲-۱- اضافه ولتاژهاي صاعقه
۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه
۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)
۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد زني
۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني
۲-۲-۲-۲-۱- اضافه ولتاژهاي ناشي
از كليد زني جريان هاي سلفي و خازن
۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليدزني
ناشي از تغييرات ناگهاني بار
۲-۲-۳- اضافه ولتاژهاي موقت
۲-۲-۳-۱- مقدمه
۲-۲-۳-۲- خطاهاي زمين
۲-۲-۳-۳- تغييرات ناگهاني بار
۲-۲-۳-۴- اثر فرانتي
۲-۲-۳-۵- تشديد در شبكه
۲-۲-۳-۶- تشديد در خطوط موازي
۳-۱- مقدمه
۳-۲- برقگيرهاي اكسيد روي
۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهاي غير خطي
۳-۲-۲- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها
۳-۲-۳- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي
۳-۲-۴- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي
۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامي
۳-۲-۴-۲- مقدار حقيقي ولتاژ بهره برداري
۳-۳-۴-۳- حداكثر ولتاژ كار دائم
۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخليه
۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتي برقگير
۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتي
-۲-۴-۹- جريان مبناي برقگير
۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع
۳-۲-۴-۱۱- جريان دائم برقگير
۳-۲-۴-۱۲- جريان تخليه نامي برقگير
۳-۲-۴-۱۳- قابليت تحمل انرژي
۳-۲-۴-۱۴- كلاس تخليه برقگير
۳-۲-۵- انتخاب برقگيرها
۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم
برقگير
۴-۱- مقدمه
۴-۲- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير
۴-۳- پايين بودن كيفيت قرص هاي وريستور
۴-۴- پيرشدن قرص هاي اكسيد روي تحت ولتاژ
نامي در طول زمان
۴-۵- نوع متاليزاسيون مورد استفاده
روي قاعده قرص هاي اكسيد روي
۴-۶- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها
۴-۷- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير ومحل آن در شبكه
۴-۷-۱- پايين بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه هاي موجود در محل
۴-۷-۲- پايين بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV
۴-۸- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره برداري از برقگير
۴-۸-۱- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير
۴-۸-۲- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير
۴-۸-۳- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي
مدارات خارجي برقگير
۵-۱- مقدمه
۵-۲- شناسايي پديده فرورزونانس
۵-۳- فرورزونانس
۵-۳-۱- فرورزونانس سري يا ولتاژي
۵-۳-۲- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني
۵-۴- طبقه بندي مدلهاي فرورزونانس
۵-۴-۱- مدل پايه
۵-۴-۲- مدل زير هارمونيك
۵-۴-۳- مدل شبه پريوديك
۵-۴-۴- مدل آشوب گونه
۵-۵- شناسايي فرورزونانس
۵-۶- جمع آوري اطلاعات شبكه وپست جهت شبيه سازي و
بررسي حادثه پست فيروز بهرام
۵-۷- بررسي حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فيروز بهرام
۵-۷-۱-مدلسازي ومطالعه حادثه با استفاده از
نرم افزار emtp
۵-۷-۱-۱- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
۵-۷-۱-۳- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام
۶-۱- نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مراجع


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناسايي پديده فرورزونانس


مدل شبه پريوديك


پایان نامه رشته برق


اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت


اضافه ولتاژ ها در سیستم ها


سیستم های برق رسانی


اضافه ولتاژهاي صاعقه


موج استاندارد قطع و وصل


جريان‌هاي سلفي و خازن


پایان نامه برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رايگان 2 کتاب جام جهاني در جواديه و یک

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان آسیب های

تحقیق درباره ارتباط اعتياد و بزهكاري

وکتور قاب چوبی با فرمت های Ai EPS PSD PNG

هوش هيجاني 24ص

مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 14 تهران

تعمیر فلش مموری‌های خراب ایجاد کسب درآمد

دانلود طرح لایه باز امام حسین ویژه محرم

189 ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاكی با اعماق

تحقیق تقویت انگیزه های درسی و نحوه تشویق و تنبیه