دانلود رایگان


اقدام پژوهی آموزگارپایه ششم ابتدایی چگونه - دانلود رایگاندانلود رایگان اقدام پژوهی آموزگارپایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموز م (مهسا) بچه طلاق پایه ششم را که دارای عدم تمرکز بود به درس خواندن علاقه مند سازم؟در قالب ورد

دانلود رایگان
اقدام پژوهی آموزگارپایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموز م (مهسا) بچه طلاق پایه ششم را که دارای عدم تمرکز بود به درس خواندن علاقه مند سازم؟اقدام پژوهی آموزگارپایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموز م (مهسا) بچه طلاق پایه ششم را که دارای عدم تمرکز بود به درس خواندن علاقه مند سازم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی
بيان مسأله : يكي از مهمترين عوامل پرورش فطرت راستگويي در كودكان ،محيت خانواده است . جايي كه پدران و مادران راستگو هستند و پيرامون دروغ و خلاف حقيقت نمي گردد، طفل طبعاً به راه درستي مي رود و راستگو بار مي آيد و به آساني مي تواند موانعي را كه به فراواني در سر راهش پيدا مي شوند ، بر طرف كند . برعكس ، جايي كه پدران و مادران خود دروغ مي گويند و به اين خوي ناپسند معتاد هستند ، قطعاً طفل با خلق ناپسند دروغگويي رشد مي كند .( شفيع زاده ) * طلاق يعني جدا شدن از قيد نكاح ، رهايي از زناشويي ** ناهنجار يعني كج وناهموار ، زشت و ناپسند ، بي قاعده *** رفتار يعني روش ، رفتن ، طرز حركت ، طرز عمل ( برگرفته از فرهنگ عميد) در اوائل مهر ماه 95 يكي از اوليا ، كه به واسطه ي همكاري فرزندش به كلاسم آمده بود ، به مدرسه مراجعه كرد و از دانش آموز ديگرم كه همسايه آن ها بود ، شكايت كرد كه بي موقع به در خانه آن ها مي رود و مزاحم استراحت آن ها و ناسازگار با فرزندش است و...... من به علل زير اوّل با مسأله بي تفاوت برخورد كردم: 1- تراكم بيش از اندازه ي كلاسم که تعداد .... نفر بودند ، (كه هر يك از دانش آموزانم به علّت تك يا دو فرزندي در خانواده و با فرهنگ هاي مختلف و پس از چهار ماه دوري از مدرسه به محيط مدرسه وارد شده بودند و بعضي از آن ها داراي مشكلاتي از قبيل رفتاري ، روحي ، اجتماعي ، خانوادگي ، اقتصادي ، فرهنگي و جسمي بودند .) 2- عدم شناخت تك تك آن ها 3- همين طور به علّت مشكلات مدرسه ولي پس از چند هفته با مراجعه دوباره همان اولياء و شكايت ديگردانش آموزان و مشاهده عدم تعادل در رفتار او ، بر آن شدم تا روي رفتار و اعمال او بررسي نمايم . توصيف وضع موجود : اینجانب مدت ....سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم. دانش آموز مورد مطالعه من، مهسا به خاطر نداشتن عدم تمرکز و تعادل رفتاري و برخورد مكرّر با بچّه ها و ريختن وسايل آن ها ، باعث درگيري مكرّر در كلاس و مدرسه و بيرون از محيط مدرسه است و اكثر اوقات دانش آموزان ديگرم و بعضي از اولياء از او شاكي هستند . در محيط درس ، مخصوصاً موقع تدريس درس ، بدون اجازه ازجاي خود بلند مي شود و راه مي رود واكثر اوقات به خاطر گفتن مطالب بي اساس مخل كلاس و يادگيري دانش آموزان ديگرم مي شود و موجب ناراحتي من و ديگر دانش آموزانم است .او به درس و مدرسه علاقه ای نشان نمی دهد و بسیار بی نظم و پرخاشگر است.و دچار افت تحصیلی شده بود. به مدّت دو هفته رفتار مهسا را به طور دقيق مشاهده كردم و سياهه ي رفتارش را نوشتم . هفته سوم آبان ماه، موقعي كه از دفتر آموزشگاه بيرون آمدم ، مهسا را وسط راهرو در حال دويدن و جست و خيز ديدم تا چشمش به من افتاد به طرف كلاس دويد ، پس از ورود به كلاس و سلام و احوالپرسي با دانش آموزان درس را شروع كردم . موقع تدريس چندين بار مهسا بي اجازه به بهانه تراش كردن مداد يا ريختن آشغال در سطل زباله از جايش برخاست و هر بار با حواس پرتي وسايل بچّه ها را به عمد يا غير عمد روي زمين ريخت . در هنگام تدریس . مهسا بي قرار با دانش آموزان جلويي يا پشتي يا بغل دستي ، در حال حرف زدن يابدون اجازه به وسايل آن هادست مي زد كه با اعتراض آن ها مواجه مي شد. او همواره دفترش را خط خطي و كثيف می کرد و تصوير آدم را يك دست از سر تا پا تيره و پررنگ وبا يك رنگ ، رنگ آميزي كرد . اصلاً حوصله و صبر و دقّت در كار را ندارد . او همواره ، ناآرام و بي حوصله ودر جنب و جوش بود ولي در فعاليت هاي گروهي و فعّال كلاس شركت نكرد بلكه غير مستقيم با حرف زدن يا ريختن وسايل ديگران باعث اذيّت و آزار آن ها شد وقتي با اعتراض من مواجه شد آن را غلط و بدخط انجام داد . در روز هاي بعدي هم ، بي نظمي و اذيّت و آزار و بي قراري او تكرار و شكايت ديگر دانش آموزانم بيش از پيش شد. چند روز پول زيادي به مدرسه آورد و براي دانش آموزان ديگر خوراكي خريد .بيشتر اوقات دروغ مي گويد .كيف دوستش را با كشيدن پاره كرد، نمي تواند با دقّت وسيله اي را جابه جا كند، آن ها را روي زمين مي اندازد يا به در و ديوار مي زند. يك روز زنگ تفريح كه به او اجازه دادم سر كلاس بماند ، زنگ بعدي دو سه تا از شاگردان اظهار كردن كه خوراكي هايشان درون كيف نيست . هيچ دانش آموزي غير ازآن دانش آموزي (كه مادرش اول سال ، دو سه بار از مهسا شكايت كرده بود ) و تا حدودي خصوصيات او را ، داراست با او بازي نمي كند . در كل دانش آموزي بي نظم ، حواس پرت ( در موقع تدريس دروس مختلف ، متوجه حواس پرتي او شدم و وقتي از او درمورد مطالب گفته شده سؤال هايي كردم جواب هاي بي ربط به من تحويل داد . ) پرتحرك ، بي حوصله و لج باز و اصلاً به اعتراضات و حرف هاي ديگران توجّه نمي كند و انگار نه انگار كه با او هستم يا هستند. مهسا روي هم رفته تنها و سرخورده است كه با رفتن در تخيلات و رويا زندگي مي كند و شديداً احساس تنهايي و محبّت مي كند ، اين موضوع در بيشتر اوقات كه بدون اجازه حرف مي زند و بي رويه تحرك و جنب و جوش دارد يا براي بچّه ها خواكي هاي گوناگون مي خرد ، مشهود است. دانش آموز فوق از نظر وضعيت اقتصادي از وضع مطلوب و مناسب بر خورد نيست. ... فهرست منابع: – کریمی،یوسف( 1392 ). روانشناسی اجتماعی: نظریه ها،مفاهیم وکاربردها. تهران: نشرارسباران. – کریمی،یوسف( 1390 ). روانشناسی اجتماعی: نظریه ها،مفاهیم وکاربردها(چاپ یازدهم).تهران: نشرارسباران. – کریمی،ي. ( 1389 ). روانشناسی اجتماعی: نظریه ها،مفاهیم وکاربردها(چاپ یازدهم).تهران: نشرارسباران. – وینرایت،ویلیام(بیتا). عقل ودل. ترجمه: محمدهادي شهاب( 1394 ). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف اسلامی. – مارشال،کاترین وراسمن،گرچنب. ( 2014 ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان وسیدمحمداعرابی(2016).تهران: انتشارات دفترپژوهشهاي فرهنگی. ) .– مارشال،ك. وراسمن،گ. ب. ( 2015 ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان وسیدمحمداعرابی 1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی. – سرمد،زهره؛بازرگان،عباس وحجازي،الهه. ( 1394 ) روشهاي تحقیق درعلوم رفتاري. تهران: انتشارات آگه. – سرمد،زهره،بازرگان،عباس وحجازي،الهه. ( 1391 ) روشهاي تحقیق درعلوم رفتاري. تهران: انتشارات آگه. – سرمد،ز.،بازرگان،ع. وحجازي،ا. ( 1389 ). روشهاي تحقیق درعلوم رفتاري. تهران: انتشارات آگه اقدام پژوهی آموزگارپایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموز م (مهسا) بچه طلاق پایه ششم را که دارای عدم تمرکز بود به درس خواندن علاقه مند سازم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی در این قسمت خرید و دانلود کنید.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اقدام پژوهی معلم ششم ابتدایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد جریان الکتریکی

آزمايشگاه مكانيك سيالات

پروژه راه به همراه اتوکت و ایتپس

دانلود مقاله پاورپوینت با عنوان بتن سبک

تحقیق درباره بیهوشی

اطلاعاتي دربارة‌ سازمان بين المللي استاندارد ISO

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی

تحقیق درباره نيايش در رجب، ماه بزرگ خداوند

پاورپوینت ABG

مقاله فيزيك كوانتوم 21 ص