دانلود رایگان


تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی - دانلود رایگاندانلود رایگان یک فضاپیما در مسیر برگشت به زمین، برای موفقیت در ماموریت و سالم رسیدن به زمین، علاوه بر پایداری استاتیکی، جهت حفظ مسیر خود نیازمند پایداری دینامیکی و کنترل

دانلود رایگان
تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد.... واژه هاي كليدي: پایداری دینامیکی، اجسام بازگشتی، حرکت پیچشی، نوسانات آزادو اجباری
فهرست شكل ها
شکل ‏1‑1-پایداریاستاتیکی20
شکل ‏1‑2-پایداری دینامیکی20
شکل ‏1‑3-تفاوت پایداری استاتیکی و دینامیکی22
شکل ‏1‑4-توزیع فشار روی سطح کپسول بازگشتی MUSES_C در زاویه حمله10درجه23
شکل ‏1‑5-توزیع فشار روی سطح کپسول بازگشتی MUSES_C و تاخیر فاز ناحیه پشت کپسول24
شکل ‏1‑6-گردابه های پشت کپسول بازگشتیMUSES_C در زاویه حمله 10درجه26
شکل ‏1‑7-خطوط جریان پشت کپسول بازگشتی MUSES_C در زاویه حمله 10درجه26
شکل ‏1‑8- الگوریتم کلی روش تحقیق34
شکل ‏2‑1- شرایط مرزی به کار رفته برای حل جریان حول ایرفویل NACA64A01038
شکل ‏2‑2- شبکه ایجاد شده حول ایرفویل NACA64A010در روش شبکه بندی متحرک39
شکل ‏2‑3-شبکه ایجاد شده حول ایرفویل NACA64A010در روش شبکه بندی لغزشی40
شکل ‏2‑4-خطوط همتراز فشار حول ایرفویل NACA64A01041
شکل‏2‑5-توزیع ضریب برآ حول ایرفویل نوسانی NACA64A01042
شکل‏2‑6-توزیع ضریب پیچشی حول ایرفویل نوسانی NACA64A01043
شکل‏2‑7-شرایط مرزی به کار رفته برای حل جریان حول ایرفویل NACA001246
شکل ‏2‑8- شبکه ایجاد شده حول ایرفویل NACA0012در روش شبکه بندی متحرک47
شکل ‏2‑9- شبکه ایجاد شده حول ایرفویل NACA0012پس از دوران در روش شبکه بندی متحرک47
شکل ‏2‑10- شبکه ایجاد شده حول ایرفویل NACA0012در روش شبکه بندی لغزشی48
شکل ‏2‑11- شبکه ایجاد شده حول ایرفویل NACA0012پس از دوران در روش شبکه بندی لغزشی48
شکل ‏2‑12-خطوط همتراز سرعت حول ایرفویل NACA001249
شکل‏2‑13- توزیع ضریب برآ حول ایرفویل نوسانی NACA0012در گام زمانی 001/051
شکل‏2‑14- توزیع ضریب برآ حول ایرفویل نوسانی NACA0012در گام زمانی 01/052
شکل ‏2‑15- توزیع ضریب پسا حول ایرفویل نوسانی NACA0012در گام زمانی 001/054
شکل ‏2‑16- توزیع ضریب پیچشی حول ایرفویل نوسانی NACA0012در گام زمانی 001/054
شکل ‏3‑1- هندسه کپسول بازگشتی MUSES_C59
شکل ‏3‑2- شبکه بندی کپسول بازگشتی MUSES_C60
شکل ‏3‑3-لایه مرزی حول کپسول بازگشتیMUSES_C60
شکل ‏3‑4- شرایط مرزی به کار رفته برای حل جریان حول کپسول بازگشتی MUSES_C62
شکل‏3‑5- خطوط جریان و بردارهای سرعت در ناحیه پشت کپسول بازگشتیMUSES_C63
شکل ‏3‑6-کانتور فشار (آ) و سرعت (ب)حول کپسول بازگشتی MUSES_C64
شکل ‏3‑7-کانتور ماخ حول کپسول بازگشتی MUSES_C64
شکل ‏3‑8- حول کپسول بازگشتی MUSES_C65
شکل ‏3‑9-نقاط مشخص شده روی کپسول بازگشتی MUSES_C66
شکل ‏3‑10-تاخیر فاز فشار پشت کپسول بازگشتی MUSES_Cنسبت به زاویه پیچشی67
شکل ‏3‑11- ساختار گردابه های ایجاد شده پشت کپسول بازگشتی MUSES_C68
شکل ‏3‑12- ساختار گردابه های ایجاد شده پشت کپسول بازگشتی MUSES_C69
شکل ‏3‑13-ساختار جریان حول کپسول MUSES_C70
شکل ‏3‑14- توزیع گشتاور پیچشی حول کپسول MUSES_C72
شکل ‏3‑15- توزیع ضریب برآ حول کپسول MUSES_C72
شکل ‏3‑16-توزیع ضریب پسا حول کپسول MUSES_C73
شکل ‏4‑1- شبکه بندی کپسول بازگشتی MUSES_C80
شکل ‏4‑2- ساختار جریان حول کپسول MUSES_C در زوایای حمله مختلف در حالت دائم81
شکل ‏4‑3- نمودار ضریب پسا بر اساس زاویه حمله متوسط در حالت دائم82
شکل ‏4‑4- نمودار ضریب برآ بر اساس زاویه حمله متوسط در حالت دائم83
شکل ‏4‑5- نمودار ضریب پیچشی بر اساس زاویه حمله متوسط در حالت دائم83
شکل ‏4‑6-مقایسه گردابه های پشت کپسول در زاویه حمله 5 درجه در حالت پایا (آ)و ناپایا (ب)84
شکل ‏4‑7- ساختار جریان حول کپسول MUSES_Cدر حالت غیردائم در زوایای حمله متوسط مختلف85
شکل ‏4‑8- مقایسه Iso surfaceهای ورتیسیته برای زوایای حمله متوسط مختلف86
شکل ‏4‑9- توزیع گشتاور پیچشی حول کپسول MUSES_Cدر زوایای حمله مختلف87
شکل ‏4‑10- توزیع ضریب برآ حول کپسول MUSES_Cدر زوایای حمله متوسط مختلف88
شکل ‏4‑11- توزیع ضریب پسا حول کپسول MUSES_C در زوایای حمله مختلف89
شکل ‏4‑12- ساختار جریان حول کپسول MUSES_Cدر حالت دائم90
شکل ‏4‑13-نمودار ضریب پسا بر اساس اعداد ماخ مختلف در حالت دائم91
شکل ‏4‑14-نمودار ضریب برآ بر اساس اعداد ماخ مختلف در حالت دائم92
شکل ‏4‑15-نمودار ضریب پیچشی بر اساس اعداد ماخ مختلف در حالت دائم92
شکل ‏4‑16- ساختار جریان حول کپسول MUSES_Cدر حالت غیردائم93
شکل ‏4‑17-مقایسه Iso surfaceهای ورتیسیته برای رژیمهای مختلف جریان94
شکل ‏4‑18- توزیع گشتاور پیچشی حول کپسول MUSES_C در اعداد ماخ مختلف95
شکل ‏4‑19- توزیع ضریب برآ حول کپسول MUSES_C در اعداد ماخ مختلف96
شکل ‏4‑20- توزیع ضریب پسا حول کپسول MUSES_Cدر اعداد ماخ مختلف96
شکل ‏4‑21- ساختار جریان حول کپسول MUSES_Cدر حالت دائم98
شکل ‏4‑22- ساختار جریان حول کپسول MUSES_Cدر حالت غیردائم در فرکانس های مختلف99
شکل ‏4‑23-مقایسهIso surfaceهای ورتیسیته برای فرکانس های مختلف100
شکل ‏4‑24- توزیع گشتاور پیچشی حول کپسول MUSES_Cدر فرکانس های مختلف101
شکل ‏4‑25- توزیع ضریب برآ حول کپسول MUSES_Cدر فرکانس های مختلف102
شکل ‏4‑26- توزیع ضریب پسا حول کپسول MUSES_Cدر فرکانس های مختلف103
شکل ‏4‑27-مشتقات پایداری دینامیکی با تغییرات زاویه حمله105
شکل ‏4‑28-مشتقات پایداری دینامیکی با تغییرات زاویه حمله106
شکل ‏4‑29-مشتقات پایداری دینامیکی با تغییرات عدد ماخ107
شکل ‏4‑30-مشتقات پایداری دینامیکی بر حسب تغییرات ماخ و زاویه حمله108
شکل‏4‑31-مشتقات پایداری دینامیکی با تغییرات فرکانس نوسانات109
شکل ‏4‑32-مشتقات پایداری دینامیکی با تغییرات فرکانس نوسانات109
شکل ‏5‑1- هندسه کپسول بازگشتی MUSES_C112
شکل ‏5‑2- شبکه بندی کپسول بازگشتی MUSES_C112
شکل ‏5‑3- شرایط مرزی به کار رفته برای حل جریان حول کپسول بازگشتی MUSES_C113
شکل ‏5‑4- نمودار زاویه پیچشی براساس زمان در نوسان اجباری کپسول بازگشتیMUSES_C118
شکل ‏5‑5- الگوریتم کد عددی نوسانات آزاد120
شکل ‏5‑6- نمودار زاویه پیچشی بر اساس زمان در نوسانات آزاد کپسول دو بعدی MUSES_C121
شکل ‏5‑7- نمودار زاویه پیچشی بر اساس زمان در نوسانات آزاد ایرفویل NACA0012122
شکل ‏5‑8-مقایسه نمودار زاویه پیچشی در نوسانات آزاد و اجباری کپسول دو بعدی MUSES_C124
شکل ‏5‑9- مقایسه نمودار زاویه پیچشی در نوسانات آزاد و اجباری کپسول سه بعدی MUSES_C124
شکل ‏5‑10- مقایسهنمودار زاویه پیچشی در نوسانات آزاد کپسول دو و سه بعدی MUSES_C125
شکل ‏5‑11-مقایسه تغییرات بیشترین دامنه نوسان در نوسانات اجباری و آزاد کپسول دو و سه بعدی MUSES_C126
شکل ‏5‑12- مقایسه تغییرات فرکانس نوسانات در نوسانات اجباری و آزاد کپسول دو و سه بعدی MUSES_C126
فهرست جدول ها
جدول ‏2‑1-مشخصات حل و جریان حول ایرفویل NACA64A01037
جدول‏2‑2- مشخصات حل و جریان حول ایرفوی NACA001245
جدول ‏3‑1-مشخصات حل و جریان حول کپسول بازگشتیMUSES_C61
جدول ‏3‑2- ضرایب برا، پسا و پیچشی در شبکه هایی با تعداد سلول های متفاوت در حالت پایا76
جدول ‏3‑3- مشتقات پایداری در شبکه هایی با تعداد سلول های متفاوت در حالت ناپایا76
جدول ‏4‑1-مشتقات پایداری دینامیکی در پارامترهای محیطی مختلف104
1-1- آیرودینامیک غیردائم Vقرار دارد براساس آناليز ابعادي بصورت تابعي از عدد رینولدز، عدد ماخ و فرکانس کاهش یافته خواهد بود[1].
  1. پایداری استاتیکی (Static stability)
  2. پایداری دینامیکی (Dynamic stability)
1-2-1- پایداری استاتیکی شکل ‏11-پایداریاستاتیکی[2]
1-2-2- پایداری دینامیکی شکل ‏12- پایداری دینامیکی[2]
  1. جسم پرنده حول ارتفاع اولیه خود نوسان می کند و این نوسان ها به صورتی است که با گذشت زمان کاهش می یابد. این نوع حرکت نوسانی کاهنده مشخص می نماید که جسم پرنده دارای پایداری دینامیکی مثبت است.
  2. جسم پرنده حول ارتفاع اولیه خود با دامنه ثابت نوسان می کند. این نوع حرکت نوسانی با دامنه ثابت مشخص می نماید که جسم پرنده دارای پایداری دینامیکی خنثی است.
  3. جسم پرنده حول ارتفاع اولیه خود نوسان می کند و بزرگی نوسان­ها با گذشت زمان افزایش می یابد. این نوع حرکت نوسانی فزاینده مشخص می نماید که وسیله پرنده دارای پایداری دینامیکی منفی است.
1-2-3- تفاوت پایداری استاتیکی و دینامیکی
  • اغتشاشات در سرعت در ابتدا به وسیله نیروها مورد مخالفت قرار می گیرد.
  • اغتشاشات در سرعت های دورانی، تنها به وسیله گشتاورها مورد مخالفت قرار می گیرد.
  • اغتشاشات در زوایای حمله و سرش جانبی به وسیله گشتاورها مورد مخالفت قرار می­ گیرد.
شکل ‏13-تفاوت پایداری استاتیکی و دینامیکی[2]
1-3- ناپایداری دینامیکی کپسول­های بازگشتی 1-3-1- توزیع فشار روی سطح کپسول بازگشتی 1-3-2- گردابه ها 1-4- شبیه سازی عددی جریان ناپایا حول کپسول­های بازگشتی 1-5- مدل­های آشفتگی

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحلیل عددی پایداری دینامیکی


یک کپسول فضایی بازگشتی


حرکت پیچشی با نوسانات


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاسخ به تمارین مبحث شش سیگما

پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تنوع فرهنگی

طرح توجیهی تيرچه وبلوك

تبیین فلسفی قرآنی ولایت فقیه.....

بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد

بهداشت روانی دانش آموزان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی مکانیک‎

دانلود مقاله تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و

دانلود دو پاور پوینت آموزشی : ارتباط موثر فشار