دانلود رایگان


بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

دانلود رایگان
بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیسبررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
چکیده ----------1
مقدمه ----------2
الف) بیان موضوع -2
ب) سوالات تحقیق ---------------------- 2
پ) فرضیه ها تحقیق----------------------3
ت) اهداف و کاربرد ها -------------------- 3
ث) روش تحقیق --4
ج) معرفی پلان ---4
بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال -------------6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ------------- 6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال 10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال---------------- 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ------------------ 15
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ------------ 15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان --------------------17
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار -------- 18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ------ 19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران 19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب --------------- 19
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ---- 21
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ----------- 22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب ---------------- 23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ---------------- 23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ---------------- 25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان -------------------- 28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------- 29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن --------- 31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار --- 32
گفتار اول: پلیس 32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران --------------------- 33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ------------------ 34
گفتار دوم: دادسرا ---------------------- 36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران --------------------- 37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39
گفتار سوم : دادگاه اطفال ---------------- 40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه ----- 40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ------- 42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی ----- 44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه -------------------- 45
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ---------------------- 47
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ---------------- 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ---------------------- 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی -- 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی - 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ------------- 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی --- 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب --- 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری -- 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ------ 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل --------------------- 61
گفتار چهارم : منع شکنجه --------------- 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی - 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ------------ 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ----------------- 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات --------------- 67
بند دوم : کنترل قضائی ------------------ 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ------------ 69
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم -------- 70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه 71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه --------- 72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ------- 73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه -- 75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه --------------------- 76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ------ 77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش --------- 78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------- 79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم --------------------- 80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه --------------- 82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس ----- 84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس -------------- 85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران --------------------- 87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ------ 88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ---------- 90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------- 90
الف: تعلیق مراقبتی --------------------- 91
ب: خدمات عام المنفعه ------------------ 92
پ: اقامت در نقطه معین ----------------- 94
ت: قرار ارجاع -- 96
ث: قرار جبران خسارت ------------------ 97
ج : قرار برنامه اقدامات ------------------ 98
ح: حبس خانگی 99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ----- 101
الف : نتیجه ها ----------------------- 104
ب : پیشنهاد ها 106
منابع و مآخذ - 109
چکیده انگلیسی 117


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اطفال بزهکار


دادرسی کیفری


حقوق ایران


دادرسی کیفری اطفال بزهکار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده ...

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با …

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با فرمت word و PDF

آرائ وحدت رویه کیفری - darolvokala.ir

ارای کیفری رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از جمله ...

به سايت وكالت خوش آمديد - vekalat.org

قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از «چک» در همين قانون سخن به ...

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل …

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در ...

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با …

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با فرمت word و PDF

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٥/٢۸ . ا عتیاد و موادمخدر یکی از ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٥/٢۸ . ا عتیاد و موادمخدر یکی از ...

بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایی ایران

بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایی ایران انسان بزهکار اثر دکتر سزار لمبروزو- تحول عمیقی در ...

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده ...

[سایت حقوق] کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه a 2200 قدرت ...

جزوه جرم شناسی - moaydilawyer.com

جزوه جرم شناسی: تعریف جرم شناسی: در دانشکده های حقوق جرم از دو زاویه مورد مطالعه قرار می گیرد:

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٥/٢۸ . ا عتیاد و موادمخدر یکی از ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - …

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی عدم ...

حقوق ,انجمن حقوق , وبلاگ حقوق , وبلاگ حقوقی , مقاله حقوق ...

افراد آنلاین [لیست کامل] 99 کاربر فعال در 15 دقیقه گذشته (0 عضو، 0 نفر از آن ها پنهان، و 97 مهمان).

آرائ وحدت رویه کیفری - darolvokala.ir

ارای کیفری رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از جمله ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - …

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی عدم ...

[سایت حقوق] کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه a 2200 قدرت ...

دانلودلوله کشی تاسیسات برودتی

238 مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری

تحقیق درباره حدود و موقعیت ایلام

دانلود پروژه ایجاد تغییرات در ahp با سلسله مراتب

کسب درآمد میلیونی از اینترنت

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی

آیین دوست یابی

گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو).

زهکشی 15 ص

تحقیق درباره دو معامله در یک معامله